Behandlingsassistent 12-trinn

Miljøterapeut med 12-trinnsorientering

VAL-BO Utdanning Norge er en del av Mestringshusene avd. Notodden på Bolkesjø. All undervisning foregår her. Praksis kan gjennomføres på Mestringshusene avd. Notodden, Mestringshusene Poliklinikk, avd. Oslo eller annen godkjent praksisplass.

Kursinnhold: Miljøterapeut med 12-trinnsorientering

Grunnutdanningen: Miljøterapeut

Grunnutdanningen gir bred og inngående kunnskap og ferdigheter om behandling av avhengighets- og pårørendeproblematikk. Utdanningen er bygd opp rundt 12-trinnsfilosofien. Det er lagt opp etter de 12 grunnfunksjonene som er fastsatt av internasjonale sertifiseringsorganisasjoner og det tilsvarer de kriterier som legges til grunn for sertifisering av behandlere innen kjemisk avhengighet. Det legges også vekt på de norske nasjonale retningslinjene for behandling av alkohol- og rusavhengighet.

Studentopptak Miljøterapeut skjer fortløpende.

Gjennomføring

Det er ti tre-dagers studiesamlinger/blokker med helpensjon på VAL-BO´s kurssted på Mestringshusene Bolkesjø, Notodden.
Mellom samlingene er selvstudier med skriftlige oppgaver obligatorisk. Samlet studietid er ca. 1 år.

Fordypning

Når man har fullført og bestått Grunnutdanningen – miljøterapeut kan man søke videre utdanning som Alkohol- og rusterapeut. Denne delen av studiet, altså andre året, foregår i Sverige, nærmere bestemt hos VAL-BO Utbildning, Norrköping. Du kan lese mer om dette på www.val-boutbildning.se.

Innhold i Grunnutdanningen: Miljøterapeut

12-trinnsfilosofien i behandling og det åndelige perspektivet, Avhengighetskunnskap, Screening og Utredning, Ulike former for behandlingsteknikker, Tilbakefallsforebygging, Etikk og Retningslinjer, Medavhengighet/Pårørendeproblematikk, Vold i nære relasjoner, Kriminalitet gjennom programmet ”Kriminalitet som livsstil”, Flerdiagnoser og Traumer i barndommen, Utviklingspsykologi med fokus på tilknytning, Kommunikasjon og konflikthåndtering og Motiverende samtale (MI) inngår i utdanningen.

Hvem er deltagerne?

Utdanningen til miljøterapeut kan med fordel ses på som kompletterende til annen utdanning/yrke der man ønsker å få jobb innen, eller har behov for grunnleggende kunnskap om, avhengighetsbehandling med 12- trinnsorientering. For eksempel sosionom, ruskonsulent, sosialpedagog, sykepleier, hjelpepleier, miljøterapeuter, miljøarbeidere, barnevern, familieterapeuter eller behandlings-assistenter.
For personer med egen misbruks/avhengighetsproblematikk kreves total rusfrihet i minst to år før deltagelse på alle studier som tilbys fra VAL-BO.

Praksis

Deltagere må gjennom utdanningen enten være i et arbeide som kan fungerer som relevant praksis eller gjennomføre praksis på relevant sted. Praksisplass kan individuelt tilpasses, men må godkjennes av kursledelsen.

Egen utvikling

Deltagerne kommer til å gjennomgå en egen utviklingsprosess gjennom hele utdanningen og ved aktiv deltagelse i selvhjelpsgrupper. Det finnes også mulighet for melde seg på ulike kurs/uker/fordypninger som gjennomføres på Mestringshusene og VAL-BO Utdanning.

Påmelding og opptak

Etter påmelding/mottatt søknad gjennomføres ett intervju for opptak til grunnutdanningen.

De fleste forelesninger foregår på svensk og det meste av litteraturen er på svensk.

For nærmere informasjon ta kontakt med VAL-BO Utdanning v/Margit Olsvik på mail
margit@mestringshusene.no eller telefon +47 951 28 610.

Hjertelig velkommen med din søknad!